" 40 .  : Rosh Hashanah Main Dishes. ? Foods »
365
...
365 \
 »
341
   "
- ...
341 \
 »
556
    `
' - ...
556 \
 »
762
,
762 \
 »
408
, `
408 \
 »
714
   `
` -
714 \
 »
459
, - ...
459 \
 »
824
, , - ...
824 \
 »
311
, , , - ...
311 \
 »
386

386 \
 »
481

481 \
 »
546
, , - ...
546 \
 »
416
...
416 \
 »
365
, '', ' - ...
365 \
 »
654
  ,
, - ...
654 \
 »
  • 1
  • 2
? , - , , . , , (: ) . - , , .
 
" !
 

? !
 »
278
,